അതിരുകൾ – കവിത – രാഹുൽ കോട്ടപ്പുറത്ത്

0
422

ജീവിതം
അതിരുകൾ
ഇല്ലങ്കിൽ
അപകടമെന്ന്
അവർ പലവട്ടം
പുലമ്പി
അവരുടെ ജീവിതത്തിന്
അതിരുകൾ ഉണ്ട്പ്പോലും
എല്ലാത്തിനും
നിബദ്ധനയും
കൃത്യതയും ഉണ്ടന്ന്
അവർ വീണ്ടും
പുലമ്പി കൊണ്ടിരുന്നു
അതിരുകൾ
ഉള്ള ജീവിതം————————–
കാണാൻ അവർ
എന്നെ ക്ഷണിച്ചു
ഒന്നാം നിലയും
രണ്ടാം നിലയും
കടന്ന് ഞാൻ
ആകാശത്തിന്റെ
ഒപ്പം എത്തി
അതിരുകളില്ലാത്ത
ആകാശത്തിന്റെ
നടുവിലായിരുന്നു
അവരുടെ
അതിരുകൾ
അവരുടെ
അതിരുകൾക്ക്
മുൻപിൽ
അതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത
എന്റെ ജീവിതം
തന്നെയായിരുന്നു
മെച്ചം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here