കവി എം.എൻ പാലൂർ(86) അന്തരിച്ചു.

0
114

കോഴിക്കോട് കോവൂരെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പാറക്കടവിൽ 1932 ലാണ് ജനനം. യഥാർഥ പേര് പാലൂർ മാധവൻ നമ്പൂതിരി. എയർ ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ‘ഉഷസ്’ എന്ന കവിതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പേടിത്തൊണ്ടൻ, കലികാലം, തീർഥയാത്ര, സുഗമ സംഗീതം, കവിത ഭംഗിയും അഭംഗിയും, പച്ചമാങ്ങ, കഥയില്ലാത്തവന്‍റെ കഥ (ആത്മകഥ) തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. കേന്ദ്ര, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങളും ആശാൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013 ലാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here